Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje realizujeme od dubna 2017 projekt s názvem Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu bude vytvořena datová platforma, která přispěje k řešení problémů regionálního trhu práce a pomůže zlepšit podmínky pro efektivní využívání dat k sociálnímu dialogu a k rozhodování na základě evidence-based policy ve Zlínském kraji.

Obsah a struktura datové platformy byly definovány na základě požadavků klíčových stakeholderů jako jsou Krajský úřad, Úřad práce a zaměstnavatelé v regionu. V rámci 4 vymezených okruhů z oblasti zaměstnanosti bude zajišťováno celkem 9 tzv. monitorů. Potřebná data budou sehrána a konvertována do společné databáze. Doposud nesledovaná data budou zajištěna vlastními šetřeními. Vybrané okruhy datové platformy a očekávané změny na regionálním trhu práce:

Zaměstnatelnost mladých

 •   Zlepšení kvality a dostupnosti kvalifikované pracovní síly pro zaměstnavatele.
 •   Zlepšení provázanosti oborové nabídky s potřebami podniků v kontextu uplatnitelnosti absolventů středních škol.
 •   Zvýšení odborné úrovně absolventů.
 •   Zvýšení spokojenosti zaměstnavatelů s úrovní absolventů škol.
 •   Zlepšení komunikace zaměstnavatelů s odbornými školami a jejich zřizovateli.
 •   Snížení nezaměstnanosti absolventů.
 •   Zvýšení kvality a dostupnosti dat pro rozhodování Krajského úřadu o struktuře a obsahu oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol dle požadavků trhu práce v kraji.
 •   Zvýšení efektivity opatření na zvýšení počtu absolventů technických oborů v kraji.

TOP 30 profesí Zlínského kraje

 •   Zlepšení kvality poradenství IPS Úřadu práce.
 •   Zlepšení prvních kariérových voleb žáků a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
 •   Snížení počtu předčasných odchodů ze škol.

Vzdělávání dospělých pro trh práce

 •   Snížení nákladů podniků na dokvalifikování náborované pracovní síly.
 •   Zvýšení uplatnitelnosti absolventů rekvalifikačních kurzů na trhu práce.
 •   Větší zapojení středních škol vyšších odborných škol do dalšího profesního vzdělávání v regionu.
 •   Rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů na bázi Národní soustavy kvalifikací.

Pracovní poptávka malých zaměstnavatelů

 •   Zvýšení kvality a dostupnosti dat pro rozhodování Úřadu práce v oblasti Aktivní politiky zaměstnanosti včetně rekvalifikací zohledňující potřeby malých podniků.
 •   Snížení míry nezaměstnanosti.

Cílovými skupinami projektu jsou jednak Regionální orgány veřejné správy - Zlínský kraj, Úřad práce ČR krajská pobočka Zlín, Statutární město Zlín, Krajské sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje, Technologické inovační centrum Zlín, které budou do projektu zapojeny prostřednictvím orgánů Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje, ale také zaměstnavatelé zapojení do projektu prostřednictvím střešních organizace zaměstnavatelů jako jsou KHK Zlínského kraje, OHK Kroměříž, Svaz průmyslu a dopravy ČR (krajské zastoupení), Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje.

Projekt je strukturován do 7 klíčových aktivit s následujícími výstupy:

Nástroje a aplikace pro zpracování dat a prezentaci dat

 •   Nástroj pro konverzi a import dat
 •   Soustředěná data napojená na klasifikace a číselníky pro tvorbu 9 monitorů
 •   Metodická pravidla správy dat
 •   Volba nástroje pro zpracování dat
 •   Webová aplikace na prezentaci dat a interaktivní práci s daty na bázi "Business Intelligence".

Data pro oblast Zaměstnatelnost mladých

 •   2 vyvinuté nástroje pro dotazníková šetření (1x školy, 1x zaměstnavatelé)
 •   4 realizovaná dotazníková šetření
 •   1 vyvinutý benchmark kvality spolupráce
 •   5 Publikovaných datových monitorů
 •   Realizace 8 kulatých stolů o vzájemných očekáváních firem a absolventů
 •   Analýza potřeb uživatelů dat, dostupnosti a potenciálu využití dat v dané oblasti

Data pro oblast TOP 30 profesí Zlínského kraje

 •   publikovaný datový monitor s 30 TOP profesemi Zlínského kraje
 •   Analýza potřeb uživatelů dat, dostupnosti a potenciálu využití dat v dané oblasti

Data pro oblast Vzdělávání dospělých pro trh práce

 •   Publikace datového monitoru o struktuře rekvalifikací
 •   Publikace datového monitoru o infrastruktuře odborného vzdělávání dospělých a uznávání kvalifikací
 •   Analýza potřeb uživatelů dat, dostupnosti a potenciálu využití dat v dané oblasti

Data pro oblast Pracovní poptávka malých zaměstnavatelů

 •   Vyvinutý nástroj pro dotazníkové šetření podniků do 25 zaměstnanců
 •   2 realizovaná šetření
 •   Publikace datového monitoru o pracovní poptávce podniků do 25 zaměstnanců
 •   Analýza potřeb uživatelů dat, dostupnosti a potenciálu využití dat v dané oblasti

Popularizace a podpora aktivního využívání dat aktéry

 •   16 školení pro zástupce cílové skupiny
 •   40 článků na publikačním portálu
 •   30 individuálních konzultací s uživateli Datové platformy
 •   5 tiskových zpráv a článků v regionálních médiích
 •   12 článků na webech subjektů deklarujících využívání Datové platformy
 •   15 prezentací výstupů Datové platformy pro zaměstnavatele
 •   20 prezentací na akcích 3. stran (konference a odbor. akce, jednání Paktu, Rady, Komise RLZ)
 •   4 workshopy s partnery z obdobně zaměřených iniciativ
 •   2 informace o příkladech dobré praxe z ostatních regionů i zahraničí (články na webu)

Evaluace

 •   Evaluační plán
 •   Průběžné evaluační zprávy
 •   Souhrnná evaluační zpráva

Projekt bude realizován po dobu 30 měsíců, tj. do 30. 9. 2019.

Kontakt na realizátory projektu:

Bc. Iveta Táborská

739 685 307 / taborska@khkzk.cz

Ing. Lucie Janošová

602 702 572 / janosova@trexima.cz