PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   stanovení požadavků na vykonavatele pracovního místa
 •   určení hodnoty práce jednotlivých pozic
 •   posouzení jednotným, systematickým a formalizovaným způsobem s maximálně objektivními výsledky
 •   jednotný nástroj pro stanovování a porovnávání mzdových tarifů ve firmě
 •   unikátní systém hodnocení se softwarovou podporou
 •   posílení interní spravedlnosti mzdového systému
 •   redukce stížností na tarify
 •   získání informací k procesu stanovování a revize norem

POSTUP ŘEŠENÍ

Správné ohodnocení vykonávaných pracovních činností a jejich porovnání s ostatními je nedílnou součástí spravedlivého systému odměňování každé firmy.

Pro roztřídění a porovnání složitosti a náročnosti jednotlivých pracovních pozic používáme vlastní softwarovou analytickou metodu hodnocení práce – AHP TREXIMA. Metoda je dlouhodobě odzkoušená na širokém vzorku podniků různé velikosti.

Pro každou pozici je stanovena bodová sazba, která zohledňuje namáhavost, náročnost, složitost a zodpovědnost práce. Práci hodnotíme (podle analytické bodovací metodiky AHP) pomocí 4 kritérií, která se rozpadají do 16 subkritérií.

 

Metodika spočívá ve výběru příslušných úrovní hodnocení u každého subkritéria a přiřazení příslušné bodové hodnoty této úrovni. Hodnota posuzované pozice je dána celkovým bodovým skóre. Výsledné bodové skóre představuje hodnotu práce, která je měřítkem významu, důležitosti práce a jejího zatřídění práce v rámci podnikového tarifního systému.

Mezi základní atributy metody AHP patří:

 •   splňuje podmínku rovnosti v odměňování - Zákoník práce paragraf § 110
 •   minimalizuje vliv subjektivnosti hodnotitele
 •   je metodou analytickou a bodovací
 •   je metodou univerzální
 •   vychází ze souboru kritérií doporučených Mezinárodní organizací práce ILO
 •   hodnotí se pracovní činnosti, nikoliv pracovník na daném pracovním místě zařazený

Hodnocení probíhá v rámci hodnotícího týmu, ve kterém je specialista společnosti TREXIMA a vybraní vedoucí pracovníci zadavatele, kteří jsou s metodikou seznámeni a mají k dispozici potřebné metodické materiály. Tím je zaručena objektivita hodnocení a vzájemné srovnání všech hodnocených pozic.

Ukázky výstupů:

Analytické hodnocení prací (AHP) je praxí ověřený metodicko-softwarový nástroj. Pracovní místa se posuzují jednotným, systematickým a formalizovaným způsobem a získané výsledky jsou maximálně objektivní.

Metoda je natolik univerzální, že umožňuje hodnocení všech kategorií zaměstnanců od dělnických profesí až po management – to je ověřeno desítkami spokojených klientů.

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265