PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   identifikace slabých míst vašeho mzdového a motivačního systému
 •   zpětná vazba vašich manažerů a klíčových zaměstnanců na systém odměňování
 •   posouzení externí konkurenceschopnosti v oblasti odměňování ve struktuře základní mzda, odměny a prémie a příplatky
 •   nezávislý pohled na úroveň, vývoj a strukturu mezd
 •   významný podklad pro manažerská rozhodnutí v oblasti řízení mzdových nákladů a strategii odměňování
 •   kontrola dokumentů a smluv, zda odpovídají současné legislativě a jsou právně v pořádku
 •   návrh řešení dané situace dle nejnovějších trendů v oblasti odměňování

POSTUP ŘEŠENÍ

Pro přínosný audit mzdového systému je potřeba pokrýt celou řadu aspektů, které vycházejí jednak zevnitř firmy, ale zároveň berou v potaz vnější faktory. V rámci vnitřního pohledu kombinujeme tvrdá data (vyplacené mzdy či právní analýza pracovních smluv) s měkkými informacemi (strukturované pohovory s liniovými manažery, případně dalšími dotčenými zaměstnanci a průzkum spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování ve firmě formou dotazníkového šetření). Externí pohled realizujeme srovnáním mezd vašich zaměstnanců s regionem a vaší konkurencí.

Vnitřní audit - detailní analýza odměňování a motivace

Odborná analýza vyplacených mezd za minulá období

 •   zjistíme a vyhodnotíme strukturu mezd u jednotlivých kategorií zaměstnanců
 •   zaměříme se na využívání motivačních složek platu napříč vaší firmou
 •   zjistíme, jak linioví manažeři pracují a jak využívají současné možnosti vašeho systému odměňování

Pohled vašich manažerů a vedoucích pracovníků

 •   oslovíme vaše liniové manažery formou strukturovaných pohovorů a řízenými otázkami zjistíme jejich pohled na současný systém odměňování
 •   na základě těchto rozhovorů zjistíme, které prvky systému odměňování manažeři nejvíce využívají, a které naopak nikoliv
 •   budeme s nimi diskutovat o možných změnách systému, co jim v systému chybí, kde vidí možnost efektivnějšího nastavení

Spokojenost a loajalita zaměstnanců

 •   pomocí průzkumu mezi zaměstnanci zjistíme jejich pohled na současný mzdový systém. Z průzkumu bude zřejmé, zda je nastavený systém pro ně dostatečně motivující, srozumitelný, čitelný a zda jsou odměňováni dle výkonnosti

Právní analýza

 •   zhodnotíme a zaktualizujeme veškeré vaše firemní dokumenty týkající se systému odměňování. Budete mít jistotu, že vaše dokumenty budou právně v pořádku a budou odpovídat současné legislativě

Vnější audit – detailní analýza mzdové konkurenceschopnosti

Mzdové srovnání

 •   disponujeme jedinečným know-how v oblasti mzdového benchmarkingu, který je postaven na největší veřejné datové základně v ČR
 •   díky našemu know-how a rozsahu podkladových dat porovnáme vaši firmu ve mzdové oblasti s konkurencí nejen v rámci stejného oboru podnikání, ale také napříč jednotlivými profesemi vašich zaměstnanců.

Analýza regionálního trhu práce

 •   profese vašich zaměstnanců podrobíme konfrontaci s regionálním trhem práce
 •   zjistíme, jak si stojí jednotlivé profese, které ve vaší firmě využíváte
 •   zjistíme, jaký je o jednotlivé profese v regionu zájem a naopak u kterých profesí převažuje nabídka nad poptávkou
 •   dokážeme včas upozornit na současné trendy a rizika či příležitosti, které se z nich dají využít ve prospěch vaší firmy

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265