PŘÍNOS ŘEŠENÍ

 •   získání zpětné vazby a potřeb zaměstnanců na jednotlivé oblasti firemní kultury
 •   vymezení silných a slabých stránek týkajících se chodu společnosti
 •   vyšší zapojení zaměstnanců do života společnosti a zvýšení jejich motivace
 •   zjištění stavu informovanosti a ztotožněním se strategií, cíli a posláním firmy
 •   spokojenější, motivovanější zaměstnanci odvádějící lepší výkon
 •   zlepšení komunikace a firemní kultury, tj. informovanosti ve firmě, podpoření komunikace mezi managementem a zaměstnanci
 •   posílení loajality zaměstnanců k firmě, větší identifikace s firemní kulturou
 •   identifikace slabých míst mzdového a motivačního systému
 •   získání informací o tom, co zaměstnance motivuje
 •   vzkaz zaměstnancům, že vás jejich názory zajímají
 •   pohled zaměstnanců na BOZP

POSTUP ŘEŠENÍ

Zaměstnanci výrazně ovlivňují úspěšnost vaší firmy, a je přirozené a mnohokrát ověřené, že spokojení zaměstnanci jsou výrazně angažovanější, loajálnější, jsou výrazně méně nemocní, mají výrazně vyšší produktivitu a je pro ně velmi důležité, aby firma prosperovala a rozvíjela se.

K dobře fungující firmě zkrátka neodmyslitelně patří příznivé firemní klima.

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců zajistí manažerům společnosti strukturovanou a nezávislou informaci o názorech reprezentativního vzorku zaměstnanců v relativně krátkém časovém úseku (4-6 týdnů). Pomůžeme vám zjistit, jak jsou vaši zaměstnanci spokojeni a motivováni a jaká opatření by firemní kultuře prospěla.

hodnoceni spokojenosti

Nabízíme vám:

 •   metodické vedení celého procesu
 •   sestavení dotazníku na míru, distribuce, sběr
 •   statistické vyhodnocení dotazníkového šetření
 •   zjištění silných a slabých stránek
 •   rámcová doporučení ke zlepšení
 •   prezentaci výsledků šetření vedení vaší společnosti

Průzkum spokojenosti zaměstnanců realizujeme prostřednictvím na míru vytvořeného dotazníkového šetření, které je anonymní, ale v případě potřeby (dle požadavků zadavatele) umožňuje rámcovou identifikaci kategorie účastníka šetření (organizační zařazení, kategorie zaměstnanců, délku pracovního poměru, směnnost atd.). Hodnocení spokojenosti zaměstnanců realizujeme v papírové (tištěné) nebo elektronické podobě prostřednictvím webového dotazníku. Respondentům garantujeme 100% anonymitu!

Nedílnou součástí výstupů je i SW nástroj (MS Excel), který umožňuje snadné vyhodnocení jednotlivých otázek nebo oblastí šetření dle parametrů, které si může management libovolně nastavovat.

Ukázka SW nástroje

Pro účely šetření máme vytvořenu osvědčenou databázi možných anketních otázek na jednotlivé firemní procesy:

 •   názory na oblast personální politiky (rozvoj a vzdělávání pracovníků)
 •   spokojenost s pracovními podmínkami (bezpečnost a ochrana při práci)
 •   spokojenost s finančním ohodnocením
 •   ohlasy na organizační změny
 •   řídící role vedoucích pracovníků

Výstupní materiál obsahuje nejen graficky znázorněné statistické vyhodnocení, ale i komentáře popisující rozdíly a specifika jednotlivých kategorií zaměstnanců a případná doporučení, jak řešit určité negativní tendence vzešlé z výsledků šetření.

ŘEKLI O NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Radek Svoboda
 • HR specialist
 • +420 577 601 365
 • +420 602 517 265