Kdo jsou Slováci pracující v Česku?

V České republice v roce 2017 pracovalo přes 65 tisíc zaměstnanců se slovenským státním občanstvím. Medián jejich hrubého měsíčního výdělku v roce 2017 činil 30 128 Kč, byl tedy o více než 3 000 Kč vyšší než medián výdělku zaměstnanců s českým státním občanstvím (26 820 Kč).

Vyšší medián hrubého měsíčního výdělku Slováků je způsoben strukturou Slováků pracujících v ČR. Například v jejich vzdělanostní struktuře je větší podíl vysokoškoláků (28 %) než u Čechů pracujících v ČR (17 %). Stejně tak věková struktura ukazuje na vyšší výdělky Slováků, protože 39 % Slováků pracujících v ČR je v produktivním věku 30–39 let a například Slováci ve věku do 20 let se na českém trhu práce téměř nevyskytují.

Kdo jsou Slováci pracující v ČR?

Když se podíváme na strukturu Slováků pracujících v ČR podle pohlaví, zjistíme, že jsou mezi nimi více zastoupeni muži (62 %), zbývajících 38 % tvoří ženy. Pokud tuto strukturu srovnáme se strukturou Slováků pracujících na Slovensku (muži 51 %, ženy 49 %), můžeme usoudit, že muži migrují za prací častěji než ženy.

Co se věkové struktury týče, v ČR pracuje nejvíce Slováků v produktivním věku 30–39 let (39 %). Necelou čtvrtinu (24 %) Slováků pracujících v ČR tvoří zaměstnanci ve věku 20–29 let, přibližně pětinou (21 %) je potom zastoupena věková kategorie 40–49 let a desetinou (11 %) 50–59 let. Ostatní věkové skupiny jsou již zastoupeny méně: 60letí a starší tvoří 4 % a mladší 20 let necelé 1 % Slováků v ČR.

Vzdělanostní struktura Slováků pracujících v ČR se liší od vzdělanostní struktury Čechů především v podílu vysokoškoláků a středoškoláků. Zatímco u Slováků pracujících v ČR osoby s vyšším odborným a bakalářským a vysokoškolským vzděláním tvoří třetinu (33 %), tak u Čechů pracujících doma to není ani čtvrtina (22 %). Středoškoláci, ať už s maturitou nebo bez, potom tvoří 55 % Slováků pracujících v ČR, kdežto u Čechů tento podíl dosahuje 70 %.


Vzdělanostní struktura Slováků a Čechů pracujících v ČR v roce 2017:

Zdroj: ISPV (MPSV), výpočty TREXIMA


V jakých odvětvích a krajích Slováci v ČR pracují?

Co se týče odvětvových sekcí CZ-NACE, nejvíce je obsazen zpracovatelský průmysl, kde pracuje téměř třetina (32 %) Slováků zaměstnaných v ČR. Tento vysoký podíl je způsoben i tím, že zpracovatelský průmysl představuje sám o sobě velké odvětví.

Dalšími v pořadí často zastoupenými odvětvími jsou administrativní a podpůrné činnosti (11 %), obchod, opravy motorových vozidel (11 %), zdravotní a sociální péče (8 %) a informační a komunikační činnosti (8 %).

Třetina Slováků pracujících v ČR (33 %) pracuje v hlavním městě Praze. 15 % Slováků pracuje v kraji Středočeském a 14 % v Jihomoravském. Naopak nejméně Slováků (1 %) pracuje v Karlovarském kraji.


Struktura Slováků pracujících v ČR v roce 2017 podle krajů:

Zdroj: ISPV (MPSV), výpočty TREXIMA


Autorka: Markéta Nesrstová, TREXIMAPřečtěte si další aktuality:

Pracujících cizinců v ČR přibylo. Slováci a Bulhaři mají vyšší průměrnou mzdu než Češi

Příští velká vlna na globálním trhu práce? Předpověď Světové banky

Ti nejlepší uchazeči si dnes určují podmínky zaměstnání sami

Jak se liší ekonomická aktivita žen a mužů. Porovnání regionů

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000