Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje


Projekt probíhá od dubna 2017. Jeho nositelem je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Trexima jako partner projektu poskytuje své dlouholeté zkušenosti se zpracováním a analyzováním dat a kompetence v práci s moderními nástroji Business Intelligence.

Cílem projektu je shromažďovat a publikovat na jednom místě aktuální data o zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

V rámci projektu vzniká interaktivní webový nástroj, tzv. datová platforma, která pomůže řešit problémy na regionálním trhu práce. Datová platforma je dostupná na webové stránce http://www.monitorzk.cz/.

Zároveň má projekt zlepšit podmínky pro efektivní využívání dat k sociálnímu dialogu a k rozhodování na základě evidence-based policy ve Zlínském kraji.

Cílovými skupinami jsou regionální orgány veřejné správy (zejména Zlínský kraj a Úřad práce - Krajská pobočka Zlín) - do projektu budou zapojeny prostřednictvím orgánů Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje. Kromě toho je datová platforma určena pro zaměstnavatele, kteří se do projektu zapojují prostřednictvím střešních organizací zaměstnavatelů (jako jsou např. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, OHK Kroměříž a krajské zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR).

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Potrvá po dobu 30 měsíců, tj. do 30. 9. 2019.
 


Vybrané okruhy datové platformy a očekávané změny na regionálním trhu práce

 

Zaměstnatelnost mladých

Datová platforma má pomoct

 • zlepšit kvalitu a dostupnost kvalifikované pracovní síly
 • lépe provázat nabídku středoškolských oborů s potřebami podniků
 • zvýšit odbornou úroveň absolventů
 • zvýšit spokojenost zaměstnavatelů s úrovní absolventů škol
 • zlepšit komunikaci zaměstnavatelů s odbornými školami a jejich zřizovateli
 • snížit nezaměstnanost absolventů
 • zvýšit kvalitu a dostupnost dat, která Krajský úřad potřebuje pro rozhodování o struktuře a obsahu oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol na základě požadavků trhu práce
 • zefektivnit opatření, která mají vést ke zvýšení počtu absolventů technických oborů v kraji
Číst více

 

 

30 klíčových profesí Zlínského kraje

Našim cílem je

 • zlepšit kvalitu informačních poradenských středisek
 • zlepšit první kariérové volby žáků a jejich uplatnitelnost na trhu práce.
 • snížení počtu předčasných odchodů ze škol
Číst více

 

 

Vzdělávání dospělých pro trh práce

Datová platforma má pomoct

 • snížit náklady na dokvalifikování nově přijaté pracovní síly
 • zvýšit uplatnitelnost absolventů rekvalifikačních kurzů na trhu práce
 • k většímu zapojení středních a vyšších odborných škol do dalšího profesního vzdělávání v regionu
 • rozšířit nabídku rekvalifikačních kurzů na bázi Národní soustavy kvalifikací
Číst více

 

 

Pracovní poptávka malých zaměstnavatelů

Cílem je

 • zvýšit kvalitu a dostupnost dat pro rozhodování Úřadu práce ČR v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti - četně rekvalifikací, které zohlední potřeby malých podniků.
 • snížit míru nezaměstnanosti
Číst více

 

 

Kontakt

 

Bc. Iveta Táborská
739 685 307
taborska@khkzk.cz

 

Ing. Lucie Janošová
602 702 572
janosova@trexima.cz

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000