Průzkumy a analýzy

Naše dlouholeté zkušenosti se statistickými šetřeními a prací s daty využíváme i při tvorbě průzkumů a analýz pro sociální partnery, kraje, státní a regionální instituce a další zákazníky.

Kromě zpracování odborných podkladů nabízíme i sestavení dotazníků, sběr a vyhodnocení dat.

V letech 2015 až 2017 jsme připravili více než 30 studií.


Jakým tématům se věnujeme

Témata jednotlivých studií se odvíjejí především od poptávky našich zákazníků. Nejčastěji se jedná o analýzy trhu práce a vzdělávání, máme ale zkušenost i s analýzami podnikatelského prostředí, důchodového nebo sociálního systému.

V posledních letech se naše analýzy a průzkumy týkaly např. odměňování, minimální mzdy, pracovní doby, zaměstnanosti, zaměstnaneckých benefitů, technického vzdělávání, praktického vyučování, profesní orientace žáků základních škol či bariér v podnikání.


Naši zákazníci

Mezi naše zákazníky patřily v letech 2015 až 2017 např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů ČR, Zlínský kraj, Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 

S kým spolupracujeme

Při zpracování průzkumů a analýz často spolupracujeme s experty z dalších institucí, jako jsou např. Sociologický ústav Akademie věd ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Kromě toho řešíme výzkumné projekty pro Technologickou agenturu ČR.
 

Příklady odborných studií, na kterých jsme se podíleli
     

Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh

Studie je zaměřena na problematiku zaměstnávání osob, které se vracejí na trh práce po rodičovské dovolené. Studie se věnuje jak historickému vývoji této oblasti, tak aktuálnímu postavení rodičů na trhu práce v České republice. Součástí studie je i návrh sady opatření, která by zvýšila zaměstnanost rodičů anebo jim návrat na trh práce alespoň usnadnila. Tato opatření jsou podložena závěry kvantitativního i kvalitativního empirického výzkumu.


Odměňování a pracovní doba v krajích ČR

Soubor 14 regionálních analýz je zaměřen na problematiku odměňování, pracovní doby a pracovních podmínek v jednotlivých krajích ČR v letech 2007-2015. Výsledky za jednotlivé kraje jsou srovnány s Českou republikou a u vybraných indikátorů jsou sledovány rozdíly mezi podniky pokrytými kolektivní smlouvou a podniky bez kolektivní smlouvy. Krajské analýzy využívají data ČSÚ a MPSV.


Benefity

Zpráva představuje výsledky dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli v ČR v oblasti poskytovaných benefitů. V analýze je uveden žebříček oblíbenosti jednotlivých benefitů i rozsah využívání benefitů podle existence podnikové kolektivní smlouvy. Studie sleduje vývoj v oblasti benefitů – jak z hlediska počtu nabízených benefitů, tak z hlediska finančních prostředků investovaných do této oblasti. Výsledky šetření vypovídají o situaci v celé mzdové sféře ČR (tj. jsou dopočteny pomocí standardních statistických metod na základní soubor).


Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a návrhy řešení k jejich odstranění

Cílem studie je identifikovat bariéry, které brání žákům ZŠ vstoupit do technického vzdělávání, a navrhnout kroky, jež by mohly zmíněné překážky odstranit. Byla zpracována rešerše inovativních a originálních výukových metod technického vzdělávání na základních školách, včetně příkladů dobré praxe. Výstupy by se měly stát podkladem státní správy pro uskutečnění kroků, které povedou ke zvyšování zájmu o technické vzdělávání na základních školách.
 

Číst více

 

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000