Slovníček pojmů

Narazili jste při procházení našeho webu na výrazy, které neznáte? Zde najdete stručné vysvětlivky, co si pod jednotlivými pojmy představit.

Analytické hodnocení prací (AHP)

V rámci analytického hodnocení prací hodnotíme náročnost, složitost a zodpovědnost dané práce. Výsledkem je bodová hodnota, která umožňuje porovnat jednotlivé pozice mezi sebou a zařadit je do tarifních stupňů nebo roztřídit do motivačních typů (podle toho, jaký má daný zaměstnanec vliv na rozhodování a do jaké míry je jeho činnost tvůrčí).

Audit motivace

Tento nástroj umožňuje zjistit a popsat potřeby zaměstnanců a jejich názory na procesy, které ve firmě probíhají. V rámci auditu motivace mapujeme výskyt pracovníků s vnitřní a vnější motivací, zjišťujeme jejich názor na současný stav, pokud jde o odměňování a motivaci ve firmě. Zároveň zařazujeme pracovní pozice do několika motivačních typů – podle toho, jak se zaměstnanci ve svém oboru orientují a jaký mají vliv na rozhodování.

Audit personálních procesů

Jedná se o nástroj, který slouží k posouzení jednotlivých personálních procesů ve firmě. Výstupem je SWOT analýza popisující silné a slabé stránky současných firemních procesů. Zároveň obsahuje doporučení, jak silné stránky ještě více posílit a jak eliminovat ty slabé.

Kompetenční model

Kompetenční model je základním kamenem personální práce. Na jedné straně umožňuje definovat, jaké znalosti, dovednosti a měkké kompetence by jednotliví zaměstnanci měli mít, a na straně druhé pomáhá posoudit, na jaké úrovni zaměstnanec tyto kompetence skutečně má.  

Firmy využívají kompetenční modely při náboru a výběru zaměstnanců, dále při jejich hodnocení, nebo pokud potřebují definovat mzdový a motivační systém, případně adaptační, rozvojový či kariérový plán.

Lidský kapitál

Jde o celkovou hodnotu, kterou firmě přinášejí její zaměstnanci díky své kvalifikaci, kompetencím, znalostem a dovednostem a kterou efektivně převádějí do tzv. intelektuálního kapitálu – tedy výrobků, služeb či řešení. Stejně tak můžeme za lidský kapitál považovat to, jak jsou zaměstnanci dané společnosti angažovaní a inovativní. Kromě současné hodnoty lidského kapitálu je důležitá i jeho udržitelnost, ať už nábor nových talentů nebo zajištění následníků u vedoucích zaměstnanců.

Metoda 360°

Jedná se o metodu hodnocení pracovní výkonnosti. Zaměstnanec při ní dostává zpětnou vazbu od více lidí, kromě nadřízených i od kolegů nebo podřízených zaměstnanců.

Motivační systém

Způsob řízení organizace, který vede k co nejvyšší výkonnosti zaměstnanců a plnému využití jejich potenciálu ve prospěch firmy. Zahrnuje mzdový systém, systém řízení a organizace práce, ale i prvky firemní kultury.

Mzdový benchmarking

Mzdový benchmarking je nejen porovnání mezd v rámci stejného oboru podnikání, ale i napříč jednotlivými profesemi uvnitř firmy. Porovnávají se mzdy jak za celou republiku, tak i za jednotlivé kraje (regiony). Zaměstnavatel tak získá informaci, jaká je jeho úroveň odměňování ve srovnání s okolím, zda zaměstnance nepřeplácí, nebo zda naopak konkurence nenabízí výrazně vyšší výdělky.

Mzdový systém

Jedná se o souhrn pravidel, která zajišťují poskytování přiměřené a spravedlivé odměny. Kromě klasické pevné měsíční mzdy zahrnuje i pohyblivou složku mzdy a zaměstnanecké benefity.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

V rámci něj zaměstnavatel zjišťuje, co zaměstnance motivuje, jak hodnotí firemní prostředí nebo zda mají přehled o strategii a cíli společnosti. V neposlední řadě je to způsob, jak dát lidem najevo, že zaměstnavatele jejich názory zajímají a že s případnými problémy chce něco dělat.

Vnější motivace

Někteří zaměstnanci potřebují kromě samotné spokojenosti z práce i další důvod, proč se snažit – vnější motivaci. Může se jednat o peníze, pochvalu šéfa, povýšení, ale třeba i deadline.

Vnitřní motivace

Pokud u zaměstnance převažuje vnitřní motivace, znamená to, že plní úkoly a učí se nové věci hlavně pro svůj dobrý pocit, nikoliv kvůli pochvale nebo například odměnám.

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000