Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového formuláře/objednávky mezi naší společností:

 

TREXIMA, spol. s r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

IČ: 44004508

DIČ: CZ44004508

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3330

adresa pro doručování: TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

telefonní číslo: +420 577 601 516, +420 725 587 466

kontaktní e-mail: trombikova@trexima.cz

jako poskytovatelem služeb (nebo jen „poskytovatel“)

 

a vámi jako odběratelem služeb.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou ve webovém formuláři/objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu uvedenou ve webovém formuláři/objednávce a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek.

1.2. Naše vzájemná práva a povinnosti se řídí v první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými ve webovém formuláři/objednávce zejména při uzavírání smlouvy;
 • webovým formulářem/objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

1.3. Zasláním webového formuláře/objednávky a případně jejich potvrzením stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Na webovém formuláři/objednávce je uveden seznam služeb včetně jejich podrobného popisu. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali webový formulář/objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami, a aby došlo k následnému přijetí tohoto formuláře/objednávky z naší strany.

Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém formuláři/objednávce je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Objednávku služeb můžete podat vždy prostřednictvím webového formuláře/objednávky nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém formuláři/objednávce umožňujeme. Formulář/objednávka musí obsahovat všechny předepsané informace a vaše identifikační údaje.

2.3. Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi.

2.4. O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu služby.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY    

3.1. Ceny za jednotlivé služby jsou uvedeny na webovém formuláři/objednávce. Cena může být sjednána také před uzavřením smlouvy individuálně. Před uzavřením smlouvy vám však vždy bude sdělena konečná cena služeb včetně veškerých daní a poplatků.

3.2. Pokud cena za naše služby, která je uvedená na webovém formuláři/objednávce nebo v průběhu objednávání, již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za naše služby na webovém formuláři/objednávce nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.3. Cenu za služby můžete uhradit bezhotovostně převodem na náš bankovní účet na základě pokynů k platbě zaslaných na vaši e-mailovou adresu. Cena je splatná dle údajů uvedených na vystaveném daňovém dokladu, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

 

4. POSKYTNUTÍ SLUŽEB A JEJICH UKONČENÍ

4.1. Služba vám bude poskytnuta dle podmínek uvedených na webovém formuláři/objednávce.

4.2. Předmětem smlouvy může být poskytování služby v určitém období, smlouva je v takovém případě uzavírána na dobu trvání dle konkrétního popisu služby na webovém formuláři/objednávce.

4.3. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, pokud technickou chybou byla na webovém formuláři/objednávce uvedena zcela zjevná chybná cena služeb, neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti, službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout či se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

 

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

5.2. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah služby odpovídá popisu na webovém formuláři/objednávce, případně naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po sjednanou dobu;
 • služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí.

5.3. Reklamaci u nás uplatněte telefonicky, e-mailem či písemně bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe spolu s uvedením, v čem vadu služby spatřujete. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

 • bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby);
 • přiměřená sleva z ceny služby;
 • odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení smlouvy).

5.4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo pokud jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

5.5. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

5.6. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

O přijaté reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

 

6. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

6.1. V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

6.2. Jako spotřebitel máte především:

 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém formuláři/objednávce);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;
 • není-li vaše bydliště v České republice, máte dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu vašeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád;
 • právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V případě, že jsme již začali s poskytováním služby před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy a vy v této lhůtě od smlouvy odstoupíte, jste povinni uhradit nám poměrnou část za již poskytnuté služby v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku.

6.3. Vezměte však na vědomí, že pokud služba spočívá v jednorázovém poskytnutí dat a vy výslovně zažádáte o zahájení poskytování služeb a uhradíte cenu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v takovém případě.

6.4. O odstoupení od smlouvy dle článku 7.2 nás můžete informovat jakkoliv, doporučujeme však zaslání zprávy na náš kontaktní e-mail. Přijaté peněžité prostředky, snížené o poměrnou část ceny, vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od vás peněžní prostředky přijali, nebo způsobem, jakým budete požadovat. Dále vám bez zbytečného odkladu po oznámení o odstoupení od smlouvy zablokujeme přístup do vašeho uživatelského účtu.

6.5. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

6.6. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; adresa webu: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

7.1. Veškeré informace, které jsou podstatou služby a které od nás získáte, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku a zároveň jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem třetích osob. Informace jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Tyto informace nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

7.2. Obsah webových stránek (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webových stránkách.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků

7.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webových stránek nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webových stránek dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webové stránky může dojít k opuštění webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

8.2. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

8.4. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 5. 2018.

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000