Politika společnosti

Politika společnosti

Společnost TREXIMA, spol. s r.o. je česká poradenská společnost, která se už od roku 1991 zaměřuje na zpracování mzdových statistik, odborné poradenství a vývoj moderního softwaru pro personalisty.

Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany. Působnost naší společnosti je především v ČR.  Mezi naše důležité zákazníky patří společnosti z oblasti podnikatelské sféry, sociální partneři a státní správa a samospráva.

V zájmu rozvoje spolupráce se zákazníky a obchodními partnery i uvnitř společnosti se společnost TREXIMA i její zaměstnanci zavazují podporovat společné hodnoty a dodržovat následující zásady:                        

1. Důvěra

Společnost vždy jedná tak, aby splnila všechny své závazky a dohody. Nezneužívá svého vlivu, postavení a důvěry zákazníků. Je tolerantní k lidem, k jejich individuálním odlišnostem. Všichni zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se dozví při výkonu práce či obchodních jednáních.

2. Kvalita, profesionalita a spolehlivost

Kvalita, profesionalita a spolehlivost je v naší společnosti na prvním místě. Ve vztahu k našim obchodním partnerům vystupujeme vždy jako profesionálové, s odpovídajícím respektem a úctou. Jednání a vystupování zaměstnanců, jako reprezentantů společnosti, je vždy korektní, důstojné, v souladu s pravidly profesní a společenské etikety. Při obchodních jednáních přistupujeme k řešení konstruktivně a pozitivně a vždy hledáme a prosazujeme taková řešení, která jsou výhodná pro všechny zúčastněné strany.

3. Otevřenost ke změnám a touha se zlepšovat

Společnost podporuje své zaměstnance v jejich úsilí o zvyšování svých odborných kvalifikací a pracovních dovedností a hledání příležitostí pro jejich aplikaci do praxe. Oceňujeme kreativitu, hledání nových tvůrčích námětů a spoluvytváření atmosféry tolerantnosti vůči omylům při pokusu o realizaci něčeho nového. Usilujeme o sdílení vědomostí, znalostí a zkušeností s ostatními a o nabízení informací a zkušeností druhým.

4. Pozitivní a rovný přístup

Společnost i všichni zaměstnanci si udržují optimismus, nadhled a sebedůvěru, které jsou významným zdrojem jejich motivace k pozitivním změnám, jež přinášejí hodnotu zaměstnancům, zákazníkům, životnímu prostředí a komunitám, v nichž společnost působí. Společnost poskytuje zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání rovné příležitosti na základě jejich způsobilosti a schopností, ctí princip rovného odměňování v souladu s platnými zákony, netoleruje jednání, které vytváří jakkoli nepřátelské pracovní prostředí nebo vede k obtěžování nebo diskriminaci kteréhokoli jednotlivce a vyhýbá se nežádoucímu chování, včetně sexuálního obtěžování.

5. Fair play

Společnost odsuzuje praktiky nekalé soutěže jako například uplácení, pomlouvání a šíření zavádějících informací. Vykonáváme svou činnost v souladu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku a konkurence. Při výkonu své činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy.

6. Dětská práce a nucená práce

Společnost respektuje zákaz zaměstnávání dětí. Zaměstnanci ve věku do 18 let vykonávají pouze práce v souladu s platnými zákony.  Společnost nepodporuje jakékoliv formy nucené práce. Veškerá práce je na bázi dobrovolnosti. Pro společnost je naprosto nepřijatelné používat jakékoliv tresty, psychický nebo fyzický nátlak a také jakoukoliv formu obchodování s lidmi. Společnost má jasně stanovené ve svých vnitřních předpisech zásady a postupy chování.

7. Bezpečnost informací

Účelem implementace systému bezpečnosti informací je zajištění tzv. Business Continuity v naší společnosti, minimalizace škodných rizik formou prevence vzniku bezpečnostních incidentů a formou redukce jejich dopadů dovnitř společnosti, ve směru k našim zákazníkům a zainteresovaným třetím stranám, dále ochrana informačních aktiv společnosti proti všem interním, externím, cíleným nebo náhodným bezpečnostním incidentům a redukci dopadů při jejich případném vzniku na únosnou mez, ochrana informací proti neautorizovanému přístupu, zajištění důvěrnosti informací, důsledná péče o integritu informací, důsledná péče o dostupnost informací v business procesech, přijetí, a následná aplikace opatření vyplývající z legislativy, která se vztahuje na chod společnosti, vytvoření Business continuity plánu a poté trvalá údržba a testování na aktuálnost rozhodujících podmínek, zajištění pravidelných školení o bezpečnosti informací pro všechny zaměstnance, reportování všech aktuálních, popřípadě i předpokládaných bezpečnostních incidentů odpovědné osobě s následnou pečlivou analýzou.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu bezpečnosti informací, a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn v naší společnosti je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Z Politiky vycházejí roční cíle naší společnosti. Vedení společnosti se zavazuje ke splnění všech aplikovaných požadavků, týkajících se ISO/IEC 27001. Politika je jednou ročně přezkoumána v rámci Zprávy z Přezkoumání.

Politika společnosti je ve společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeny všechny zainteresované strany. Politika je dostupná na webových stránkách společnosti.