Kompetence 4.0

Název projektu: Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce („Kompetence 4.0“)

 

Projekt „Kompetence 4.0“ realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Na jeho řešení se podílelo konsorcium složené ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

 

Cílem projektu bylo podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající z Průmyslu 4.0 tak, aby byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce.

 

Průmysl 4.0 přináší velké množství změn v oblasti technologií, digitalizace, automatizace, robotizace. S těmito změnami souvisejí i nové požadavky na kvalifikaci lidí. Firmy urgentně potřebují pracovníky, kteří disponují novými kompetencemi. A to je zásadní výzva pro vzdělávání, počáteční i další, propojené v rámci celoživotního učení. Vzdělávací programy by měly být postaveny na spolehlivých výsledcích monitoringu trhu práce a vycházet z rychle se měnících kvalifikačních požadavků.

 

V projektu byla vytvořena a pilotně ověřena metodika a postupy pro identifikaci nových kompetencí vyžadovaných trhem práce ve vazbě na nové technologické trendy a pro tvorbu sektorových kompetenčních pyramid a kompetenčních profilů povolání.

 

Bylo vybráno deset klíčových sektorů hospodářství, nejvíce dotčených Průmyslem 4.0 a změnami v oblasti kompetencí. Pro každý vybraný sektor vznikla pracovní skupina, složená z odborníků z řad zaměstnavatelů, profesních organizací, středních a vysokých škol, konzultačních a technologických firem a výzkumných organizací v daném sektoru. Byl vytvořen nástroj New Skills Monitor, pomocí kterého experti pojmenovali klíčové trendy ve vybraných sektorech a následně identifikovali související nové dovednosti. Pracovní skupiny zpracovaly sektorové kompetenční pyramidy, které představující hierarchický a systematicky tříděný souhrn kompetencí v daném sektoru. Dále byly zpracovány detailní kompetenční profily vybraných 20 povolání.

 

Projekt se zaměřil také na aplikaci prvků duálního vzdělávání a rozvoj spolupráce firem a středních odborných škol v uzavřených regionálních partnerstvích škol a firem. Cílem bylo nastavit pravidla pro zajištění odborné části výuky a vhodných podmínek pro praktické vyučování v reálném prostředí firem. Inovativní postupy se pilotně ověřovaly v Moravskoslezském, Ústeckém, Zlínském a Středočeském kraji.

 

 Výstupy projektu jsou dostupné zde

 

Projekt Kompetence 4.0 trval čtyři roky (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022). Projekt byl financován z Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231.

 

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572