Pravidla zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI DOTAZNÍKU „ZÁJEM O ČLENSTVÍ V KOORDINAČNÍ SKUPINĚ“ INICIATIVY ZACHRAŇME STROJÍRENSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Informace upravují nakládání s osobními údaji, které subjekty údajů vyplní v rámci dotazníku Zájem o členství v koordinační skupině iniciativy Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji.

  1. Úvod

Pro potřeby těchto informací se rozumí:

Společností – TREXIMA, spol. s r.o. IČ: 44004508, se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, správce údajů

Subjekt údajů – fyzická osoba, respondent dotazníku

Informace popisují, jak společnost nakládá s osobními údaji fyzických osob při zajišťování monitoringu, přičemž dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jako „GDPR“).

2. Správce osobních údajů

Vyplněním osobních údajů a odesláním dotazníků s vyplněnými osobními údaji společnost začíná zpracovávat vaše osobní údaje. Společnost je správcem osobních údajů a zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

  • jméno a příjmení subjektu údajů
  • e-mailová adresa
  • telefon

Výše uvedené osobní údaje společnost zpracovává z právního důvodu, kterým je váš souhlas pro jeden či více účelů zpracování. Bez vašeho svobodného a dobrovolného uvedení osobních údajů by společnost k nim neměla přístup, proto uvedení osobních údajů do dotazníku považuje za váš souhlas s jejich zpracováním.

Pro ukládání osobních údajů společnost využívá cloudová úložiště společnosti Microsoft, která využívá pro ukládání svých podnikových dat. Osobní údaje neopouští území Evropské unie.

3. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny výše, může společnost dále zpracovávat proto, že jste vyplněním osobních údajů v dotazníku poskytli dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vyplněním tohoto dotazníku jsou osobní údaje zpracovávány jen pro účely zasílání pozvánek na setkání členů a zasílání informací k činnosti iniciativy Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu bude trvat po dobu činnosti iniciativy Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte. Poté, co výše uvedená lhůta uběhne, vaše osobní údaje budou vymazány, neprovádíme kopie, ani vámi zpracovávané údaje jinak nezálohujeme.

4. Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu jancova@trexima.cz.

Odhlášení z odběru společnost vždy považuje za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými vás informuje o souvisejících službách a produktech.

V případě, že společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracování osobních údajů subdodavatele, je povinna informovat vás o tom v rámci těchto zveřejněných informací. V současné době k vašim údajům žádný subdodavatel přístup nemá. Veškeré pokyny pro další subdodavatele budou vždy v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát na vhodný výběr subdodavatelů.

Berete na vědomí, že máte plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které uvedete v dotazníku. Požadavky správnosti, přiměřenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny především z vaší strany. V případě, že požádáte o výmaz, budou tyto vymazány.

5. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Společnost vždy vynaloží maximální úsilí a přijme taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů. Vždy vynaloží dostatečné úsilí k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami. V případě, že se dozví o bezpečnostním riziku spojeném s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorní.

E-maily, které vám bude společnost zasílat, ani společnost, ani vy nepovažujete za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti, protože se tematicky shodují s předmětem dotazníkového šetření.

Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě a že uvedením těchto údajů nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Sdělte nám vždy změny v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to i bez naší žádosti. Pokud vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

6. Pomoc při nakládání s osobními údaji

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnou legislativou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu jancova@trexima.cz
  • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu jancova@trexima.cz
  • požadovat e-mailem na jancova@trexima.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme
  • máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Tyto Informace o zpracování osobních údajů respondentů dotazníku nabývají platnosti a účinnosti od 14. 5. 2024.