Středoškolačky mají výrazně nižší očekávání od svých budoucích výdělků než středoškoláci

23. 10. 2019 / Trh práce a vzdělání

Očekávání žáků v posledních ročnících českých středních škol od budoucích výdělků se výrazně liší s ohledem na pohlaví. Dívky očekávají o téměř 7 tisíc korun nižší výdělky než chlapci. Rozdíl mezi pohlavími je také v prioritách pro výběr budoucího povolání. Vyplývá to z nového výzkumu společnosti TREXIMA mezi žáky posledních ročníků středních škol. 

Rozdíly v odhadu očekáváných výdělků mezi žáky se výrazně liší také podle oborů. Nejvyšší výdělky očekávají chlapci v oboru Management a administrativa (41495 Kč), očekávání dívek od výdělku v tomto oboru bylo opět výrazně nižší (29945 Kč). A dále v oboru Bankovnictví, pojišťovnictví a další finanční služby, kde chlapci očekávají výdělek ve výši 40377 Kč a dívky 31972 Kč. Nejnižší výdělky potom žáci očekávají v oborech Zdravotní a sociální péče a Vzdělávání a výzkum. Různá jsou ale také očekávání týkající se výdělku u konkrétních povolání, například u povolání Kuchař/ka měly dívky (21776 Kč) naopak větší očekávání od budoucího výdělku než chlapci (20912 Kč).

„Ve většině oborů i u konkrétních povolání převyšovala očekávání žáků mužského pohlaví od budoucího výdělků nad žákyněmi. Může to souviset s určitou nerovnostní platů mezi muži a ženami v Česku, kterou dívky bohužel reflektují již v rámci školní přípravy nebo také s různými prioritami při výběru budoucího zaměstnání, které se také mezi pohlavími značně liší,“ uvedl David Dušánek ze společnosti TREXIMA, který průzkum mezi žáky realizoval.

Zdroj grafu: Výzkum společnosti TREXIMA: Genderové stereotypy v profesní orientaci dnešních středoškoláků

Chlapci jsou podnikavější a chtějí více peněz

Dalším důležitým zjištěním výzkumu je právě rozdílnost v prioritách při výběru práce a celkově v přístupu k ekonomické aktivitě. Počet chlapců, kteří se hodlají věnovat podnikání, převažuje nad počtem dívek, a naopak více dívek plánuje zaměstnanecký poměr. Téměř shodný je potom poměr žáků a žákyň v případě, kdy uvádí, že v „ideálním případě“ pracovat vůbec nechtějí.

Zdroj grafu: Výzkum společnosti TREXIMA: Genderové stereotypy v profesní orientaci dnešních středoškoláků

Z hlediska priorit při výběru povolání u chlapců jednoznačně převažuje vysoký výdělek (13,89 %), který je důležitý pouze pro 8,79 % dívek. Naopak možnost sladění profesního a osobního života je zásadní pro 15,89 % dívek a pouze pro 9,75 % chlapců. Dívky potom také zajímá možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje (7,45 %), což je důležité pro 4,73 % chlapců a více je zajímá kariérní růst (7,8 %). „Výsledky výzkumu podle mě potvrzují běžné genderové stereotypy, že muži jsou v práci více zaměřeni na výkon a výdělek, a naopak ženy oproti tomu   preferují více času pro rodinu a vlastní rozvoj “ doplnil Dušánek.

Výzkum společnosti TREXIMA  Genderové stereotypy v profesní orientaci dnešních středoškoláků se uskutečnil v rámci 127 středních škol s 6503 respondenty mezi žáky posledních ročníků středních škol. Do výzkumu byly zahrnuty jak gymnázia a střední školy, tak učiliště. Poměr chlapců a dívek dotazovaných ve výzkumu byl shodný.