Firmy mají stále problém najít IT odborníky, zájem o studium oboru se však nemění

02. 09. 2019 / Trh práce a vzdělání

Poptávka po odbornících v oboru IT na českém trhu práce každým rokem roste. Mezi lety 2014-2017 se podíl firem hledajících odborníky v IT zvýšil o 12 %. Zájem o studium oboru se u studentů přitom nemění a poměr absolventů spíše klesá.

V roce 2017 mělo 79 % firem, které odborníky v IT zaměstnávaly a současně další hledaly, problém s nalezením vhodného kandidáta. Při přepočtu na všechny podniky zaměstnávající IT odborníky byl podíl firem, kterým činilo problém sehnat vhodného kandidáta, 33 %. Mezi menšími firmami s 10 a více zaměstnanci mělo 6,4 % firem problém obsadit pozice IT odborníků a mezi malými podniky s 10 až 49 zaměstnanci bylo takových firem 4,1 %, u středních firem (50 – 249zaměstnanců) se jednalo o 11 %, zatímco u velkých podniků (s více než 250 zaměstnanci) mělo problém najít vhodného ICT odborníka 31,5 % firem.

Zájem o studium se nemění, přibývá zahraničních studentů

Přestože je poptávka na trhu po odbornících v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) vysoká, stávající studenti oboru situaci zřejmě nezachrání. Zájem o studium oborů ICT je v čase více méně stabilní. Podíl jejich studentů a absolventů na celkovém počtu absolventů VŠ se pohybuje kolem 6,6 %, přičemž na vysokých školách nyní studují a absolvují početně slabší ročníky, takže i přes mírně rostoucí procentuální zastoupení celkový počet studentů a absolventů ICT oborů klesá. V roce 2018 studovalo ICT obory na vysokých školách 20,1 tisíc studentů, což je o 5,7 tisíc méně než v roce 2011, kdy počet ICT studentů dosáhl maxima. Počet absolventů poklesl za posledních 5 let o 1,1 tisíc, z necelých 5 tisíc na 3,8 tisíc. V roce 2018 bylo mezi studenty ICT oborů 83 % mužů a 17 % žen a téměř stejný poměr byl i mezi absolventy.

Studenti a absolventi ICT oborů na vysokých školách v ČR, 2018

Zvýšil se však podíl studentů ICT oborů s cizím státním občanstvím. Zatímco v roce 2011 představovali 14 % všech studentů ICT oborů, v roce 2018 to bylo již 26 %. Ze 61 % se jednalo o studenty se slovenským občanstvím. Obdobná situace je v případě absolventů. V roce 2011 činil podíl absolventů mající cizí státní občanství 13 % ze všech absolventů ICT oborů, zatímco v roce 2018 už 23 %.

Studium ICT oborů probíhalo nejčastěji v rámci bakalářských studijních programů a největší zájem byl o studijní programy zaměřené na vývoj a analýzy softwaru a aplikací.

Zdroj: ČSÚ: ICT odborníci v České republice a jejich mzdy