Největší změna byla, že nyní víme. Předtím jsme se mohli dohadovat, říká o analýze od TREXIMY docent Šimek z Vysoké koly báňské – Technické univerzity Ostrava

19. 05. 2022 / Trh práce a vzdělání

Analýzy uplatnitelnosti absolventů, podle docenta Milana Šimka z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, prospívají škole v mnohém.

 „Pomáhají vedení univerzity a jednotlivých fakult v tom, jak změnit a upravit studijní programy, které jsou vyučovány na univerzitě,“ říká docent Šimek. „Zpětná vazba od zaměstnavatelů je velice důležitá pro obsah toho, co studenty učíme. Například u první analýzy, kde se jednalo o posouzení odborných, obecných a měkkých kompetencí se výsledky promítly do obsahu nových studijních programů,“ dodává.

Druhá analýza už byla jiná. „Byla už více zaměřena na uplatnění absolventů vysoké školy na konkrétních pracovních pozicích, a také jsou tam obsaženy informace, které univerzita přesně nevěděla, to znamená, jak jsou její absolventi odměňováni,“ popisuje docent Šimek.

Nyní si Milan Šimek z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od TREXIMY převzal smlouvu na již třetí analýzu uplatnitelnosti absolventů. Na její výsledky je dle vlastních slov velmi zvědavý. „Jestli je absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava placen méně nebo více než absolventi podobných fakult jiných vysokých škol v republice. To je novinka, kterou jsme nyní do nové analýzy zabudovali,“ říká.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava řeší od roku 2016, dle slov pana docenta, významný výzkumný projekt s názvem Technika pro budoucnost, jehož součástí jsou i průzkumy a vyhodnocení uplatnitelnosti absolventů této univerzity. TREXIMA byla vybrána jako partner, který může škole s projektem pomoci. „My s TREXIMOU spolupracujeme přesně od roku 1993. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava spolupracovala s TREXIMOU na velkém množství národních i mezinárodních projektů, které se týkaly především rozdělení mezd, vývoje mezd podle odvětví, profesí, regionů a tak dále,“ chválí si výborné zkušenosti se společností docent Šimek.

Cílem analýzy v roce 2022 je získat informace o uplatnitelnosti absolventů VŠB-TUO z let 2016-2021 mezi zaměstnavateli podle určitých kritérií – fakult, krajů, oborů vzdělání, zaměstnání a odvětví. Sledovanými ukazateli jsou počty absolventů a hrubá měsíční mzda.

Výsledky analýzy budou rozděleny do tří obecných částí. První část sleduje vážený počet absolventů VŠB-TUO a druhá část jejich mediánovou hrubou měsíční mzdu. Třetí část sleduje srovnání mezd absolventů VŠB-TUO a absolventů ostatních vysokých škol. Tyto obecné části se dále podrobněji dělí na výstupy podle požadovaných kritérií. Jedná se o strukturu absolventů a diferenciaci mezd absolventů VŠB-TUO podle fakult, krajů, oborů vzdělání CZ-ISCED, klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a odvětvové klasifikace ekonomické činností zaměstnavatele CZ-NACE.