Počet cizinců pracujících v Česku stále roste

27. 01. 2020 / Trh práce a vzdělání

Počet zaměstnanců s cizím státním občanstvím pracujících v Česku se meziročně stále zvyšuje. Mezi zaměstnanými cizinci přitom převládají občané třetích zemí mimo Evropskou unii. Nejčastěji u nás pracují občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.

Zahraniční pracovníci hrají podle Českého statistického úřadu, který statistiku zveřejnil, na českém trhu práce důležitou roli. Pro české zaměstnavatele jsou nepostradatelní zejména ve zpracovatelském průmyslu. „Největší podíl cizinců, 29,5 %, je zaměstnán v průmyslu. Následují administrativní a podpůrné činnosti zahrnující také agenturní zaměstnávání se 17,6 %, dále velkoobchod a maloobchod s necelými 10 % a stavebnictví s podílem lehce nad 9 %,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Ze strany zaměstnavatelů poptávka po zahraničních pracovnících roste a podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí dosáhl počet cizinců zaměstnaných v Česku na konci roku 2018 na 656,8 tisíc osob. Podíl zahraničních pracovníků, to znamená zaměstnanců i živnostníků, činil 12,4 % z celkového počtu pracovníků na českém trhu práce. Přibylo zejména cizinců v roli zaměstnanců (568 tisíc).„Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám tak občané především východoevropských zemí Unie vytlačují pracovníky ze třetích zemí. Výjimkou jsou v tomto ohledu Ukrajinci, jejichž počty zejména v posledním období výrazně rostou,“ upozorňuje Jarmila Marešová, expertka Českého statistického úřadu na mezinárodní migraci.

Zaměstnanci s cizím státním občanstvím v Česku jsou většinou lidé mladšího středního věku, typicky mezi 30 a 40 lety. Velmi nízký (5,4 %) je pak podíl osob ve věku přes 65 let. V Česku se také častěji usazují cizinci ze třetích zemí i s rodinami. U občanů EU naopak převládala spíše krátkodobější migrace za prací.

Zdroj: ČSÚ