S jako „social“ aneb proč se ESG týká i personalistů

06. 04. 2023 / ESG

ESG strategie, tedy udržitelné podnikání, zodpovědnost vůči životnímu prostředí i společnosti, je v řade firem běžnou součástí firemní kultury. Je tedy možné, že už toho v oblasti ESG děláte hodně, možná si to jen neuvědomujete. Přestože je E, tedy ekologická oblast, významným prvkem, není jediným a ESG se často nesprávně zužuje pouze na něj.     

Dobře nastavená strategie udržitelnosti stojí vždy na třech pilířích. E – enviromentálním (snižování emisí, hladiny znečištění a nakládání s odpady), S – sociálním (pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné odměňování) a G – řízení firem (etické jednání, opatření proti korupci a vztahy s dodavateli).  Význam těchto oblastí se liší podle zaměření firmy a vždy platí, že správné nastavení ESG je v souladu s předmětem podnikání.

Zejména kvůli pilíři S se o ESG začíná mluvit i mezi personalisty. Sociální oblast se totiž týká převážně zaměstnanců. Zahrnuje například dodržování základních pracovních práv, diverzitu a inkluzi, spravedlivé mzdy, zdraví a bezpečnost práce, ochranu soukromí a etické chování. Podle průzkumu, který společnost Ipsos realizovala v loňském roce pro Asociaci společenské odpovědnosti, je oblast S vnímána českou populací jako nejužitečnější. Uvedlo to 74 % respondentů. Zároveň ji vnímají jako nejrelevantnější pro ně samotné (68 %) a jejich okolí a zároveň jako nejvíce realistickou při samotném naplňování (63 %).

Co všechno budou firmy v oblasti S reportovat nebo již nyní běžně reportují? Například následující témata:

  • Struktura zaměstnanců
  • Pracovní podmínky, jejich zlepšování a současné aktivní zapojení zaměstnanců
  • Odměňování
  • Profesní vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců

„Analýza a sumarizace jednotlivých oblastí a kritérií v personální oblasti poskytuje zcela nový pohled na práci s lidským kapitálem. Umožňuje identifikovat silné stránky společnosti v této oblasti a na nich stavět např. náborové aktivity nebo práci s talenty,“ říká David Dušánek, poradce pro oblast ESG společnosti TREXIMA. „Zároveň je to příležitost pro nastavení efektivní personální strategie, která ve výsledku může vést k výrazně nižší fluktuaci zaměstnanců nebo intenzivnějšímu řešení dosud často sporadicky nebo izolovaně řešených problémů,“ doplňuje Dušánek.

Důraz na sociální faktory pomáhá firmám vytvořit kulturu, ve které se zaměstnanci cítí podporováni, motivováni a respektováni. To může zároveň vést k vyšší produktivitě a lepším hospodářským výsledkům. Díky tématu ESG tak ještě více poroste význam personální práce v rámci podnikových procesů.  ESG se týká způsobu, jakým podniky řídí své činnosti. Pokud to není v souladu s environmentálními a sociálními normami a pokud neřídí své obchodní praktiky eticky, může to odradit současné i potenciální zaměstnance.