Jak udržet pracovní schopnost zaměstnanců? Odpovědi hledá metoda WAI

24. 04. 2023 / Rozvoj lidských zdrojů

Udržení pracovní schopnosti během stárnutí, to je téma, které bude pravděpodobně stále více rezonovat společností. Obyvatelstvo stárne, a s prodlužováním průměrné délky života souvisí i diskuse o úpravách důchodového systému. Hledat řešení a nalézat způsoby, jak co nejdéle udržet schopnost pracovat, je tak úkol nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele, ale i pro stát.

Pracovní schopnost lze měřit. Toho využívají některé státy při formulování svých národních strategií a podle WAI upravují příslušné legislativy.  

Co je WAI? WAI (Work Ability Index) je nástroj na měření pracovní schopnosti, v řadě zemí běžně používaný. Metoda WAI vznikla ve Finsku už v 80. letech minulého století a úspěšně se rozšířila do dalších zemí. Byla využita například ve finském Národní programu pro stárnoucí pracovníky (1996–2002). V něm jsou na základě této metody implementována opatření na udržení a podporu pracovní schopnosti s cílem prodloužit pracovní kariéru zejména s ohledem na změnu právních předpisů o starobních důchodech, které cílí na prodloužení horní hranice věku odchodu do penze. Rakousko v roce 2008 zavedlo preventivní program pro udržení zaměstnanosti, snížení počtu invalidních důchodů a podpoření pracovní schopnosti s názvem Fit pro budoucnost. I ten vychází z měření WAI. Pozadu nezůstaly ani další státy na západ od nás, metoda se používá v Německu, Nizozemí i Lucembursku.  Naši nejbližší sousedé, Slováci, WAI implementovali do Národního programu aktivního stárnutí (2021–2030) a realizují průzkumy pracovní schopnosti zaměstnanců a využívají WAI jako základ pro prognózování vývoje pracovní schopnosti zaměstnanců různých profesí v průběhu jejich stárnutí.

Prozatím nejrozsáhlejší měření WAI v České republice realizovala TREXIMA s organizací Age Management pro Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Měření bylo zaměřeno na tři sektory, které jsou z pohledu pracovní schopnosti nejohroženější, tedy zpracovatelský průmysl, dopravu a skladování a zdravotní a sociální péči. Ze zveřejněné studie mimo jiné vyplývá, že je vhodné významně posílit oblast age managmentu včetně měření a podpory pracovní schopnosti a je žádoucí využívat tato data při stanovování cílených a efektivních politik i v oblasti penzijní reformy. Vyplatí se čerpat ze zkušeností ze zahraničí, ale spoléhat pouze na ně není možné. Posílení měření a využívání dat naměřených v České republice se ukazuje jako nezbytné. Šetření například ukázalo, že na reálně měřených datech v ČR, je situace horší než na přepočtených datech ze zahraničí.