ESG budí rozpaky, mnohdy zbytečně

20. 04. 2023 / ESG

Je udržitelnost ve firmách trend, nebo nutnost? A co je vlastně udržitelnost ve firmě, co zahrnuje, koho se týká? Bude nákladem navíc, nebo naopak přinese ekonomickou výhodu? Má zajímat jen vedení firmy, nebo se dotkne každého ze zaměstnanců?

Strach většinou vychází z neznalosti. Stejně tak je tomu i v případě relativně nové zkratky ESG. Zkratky, jejíž obsah zná málokdo. Podle čerstvého průzkumu agentury Ipsos z března letošního roku jen 13 % populace. Málokdo ví, co si pod pojmem ESG má představit. A to přesto, že řadu témat, která ESG zastřešuje, firmy řeší. Jen je nespojují s tímto označením.

Rozpaky budí často už samotný pojem udržitelnost. Pro řadu lidí je udržitelnost přijatelná pouze v případě, že se kvůli ní sami nebudou muset výrazně omezit. Mnohdy se zužuje na udržitelnost ekologickou. Udržitelnost v širším slova smyslu se přitom týká všech oblastí lidského života a jedná se o schopnost hospodařit s ohledem na budoucnost. Cílem udržitelnosti z pohledu firem je tedy zajistit, aby společnost dokázala naplňovat to, proč vznikla (tedy generovat zisk) a přitom fungovala dlouhodobě. ESG strategie, a především její naplňování k tomu napomáhá.      

Otázka, jestli je udržitelnost ve firmách trend, nebo nutnost, má tak jasnou odpověď. Bez zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů logicky nemůže přežít žádná firma. A oblast social (společenská odpovědnost a udržitelnost) se týká právě toho, jak společnost pracuje se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a komunitou obecně. Příkladem může být práce s etickými standardy v rámci dodavatelského řetězce, přístup k lidským právům a pracovním podmínkám pro zaměstnance, nebo zapojení se společnosti do charitativních aktivit a podpory komunity.

Governance, tedy to, jak je firma řízena, zahrnuje například transparentnost ve finančním hospodaření, ale i rozumný výběr a obsazování pozic v managementu společnosti. V oblasti G je navíc velmi důležité řízení rizik, která přicházejí stále častěji a jejich následky jsou fatálnější než dříve, například v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V neposlední řadě je to samozřejmě oblast enviromentální, která se týká vlivu podnikání na životní prostředí a přírodní zdroje. Mezi hlavní témata patří snižování emisí, hladiny znečištění a nakládání s odpady. Zahrnuje i oblasti, u kterých je na první pohled zřejmé, že jsou nejen ekologická, ale i ekonomická. Jako příklad lze uvést snižování spotřeby energie a hledání způsobů, jak využít obnovitelné zdroje energie, minimalizace množství odpadu vytvářeného v průběhu výrobního procesu nebo snižování spotřeby vody.

Správně nastavená ESG strategie musí vždy vycházet z předmětu podnikání firmy. Jen tak může mít nejen společenský a ekologický, ale také ekonomický přínos. V řadě případů o ESG strategii ve firmě rozhoduje management, její naplňování se ale dotkne všech zaměstnanců, a je naprosto klíčové, aby byla připravená správně na základě odborně sestavených analýz.