Úspěšné zvládnutí procesu adaptace nových zaměstnanců je pro firmu efektivní investicí

29. 09. 2019 / Rozvoj lidských zdrojů

Přijetí a nástup nového zaměstnance do společnosti je jistě úspěchem pro personální oddělení, ale tímto práce se zaměstnancem nekončí. Naopak. Proces úspěšné adaptace nového zaměstnance je pro firmu důležitou investicí, která zamezí fluktuaci a pomůže dostat produktivitu nově přijatého zaměstnance na požadovanou úroveň v kratším čase.

Většina českých firem však práci s novými zaměstnanci zásadně podceňuje. Šetření společnosti TREXIMA HR Monitor z roku 2017 ukázalo, že 40 % respondentů z českých firem nijak systémově nepracuje s nově přijatými zaměstnanci, což potvrzují i šetření jiných společností například průzkum společnosti LMC z minulého roku mezi českými zaměstnanci upozornil, že 66 % nově přijatých pracovníků z řad respondentů nedostalo ze strany firmy téměř žádné zaškolení.

Řízený proces adaptace, jehož smyslem je seznamování pracovníka s organizací a její kulturou, úkoly, stylem práce, technologií, specifickými předpisy organizace a celkovými podmínkami, v nichž bude pracovník vykonávat svou práci, je přitom pro ekonomiku firmy velmi důležitý. „V rámci tohoto procesu se nový zaměstnanec na podmínky firmy adaptuje, přizpůsobuje se jim a sžívá se s nimi. To vše pomáhá urychlit orientaci zaměstnance ve společnosti, podpořit u něj pochopení jeho pracovních povinností a zvýšit jeho schopnost samostatně vykonávat svěřené pracovní úkoly,“ říká Jana Bršťáková, konzultantka společnosti TREXIMA.

Manažer nebo vedoucí týmu získá díky správně provedenému procesu adaptace včasné potvrzení o správnosti výběru nového pracovníka a pokud si vše sedne, jak má, tak také spokojeného zaměstnance, který je dobře seznámen s chodem firmy, do níž nastoupil. „Adaptaci by přitom neměli podstupovat pouze zcela noví pracovníci firmy, ale také zaměstnanci, kteří se do zaměstnání vrací po určité prodlevě, například ženy vracející se z rodičovské dovolené, nebo zaměstnanci, kteří v rámci společnosti mění pracovní místo nebo oddělení,“ doplňuje Bršťáková.

A nakonec je úspěšný proces adaptace nového zaměstnance výhodný pro všechny strany. Pokud je nový zaměstnance spokojený, neodejde ke konkurenci, čímž se snižují náklady firmy na hledání dalších pracovníků. Včasným seznámením zaměstnance se všemi jeho úkoly a povinnostmi ve firmě zase dochází ke snížení ztrát z hlediska pracovní produktivity, protože nový zaměstnanec neztrácí čas a pouští se do práce rychleji a také efektivněji, což se opět promítne do úspěšnosti firmy.

Zajímá vás, jak správně provést nového zaměstnance procesem adaptace a které personální a manažerské nástroje k tomu můžete použít?

Přihlaste se na seminář na téma adaptace nového zaměstnance, který se uskuteční 23. října v Praze.