EDU4future

DOBA REALIZACE:

 

Mezinárodní projekt EDU4future, do něhož byli zapojeni partneři z Německa, Slovenska, Rakouska, Itálie, Slovinska a České republiky byl zahájen na začátku listopadu roku 2020 a trval do konce roku 2022.

 

CÍLE PROJEKTU:

 

Cílem projektu byla vzájemná výměna zkušeností a osvědčených postupů v zapojených zemích. EDU4future byl zaměřen na procesy a nástroje, které země partnerství volí pro porozumění a popis stále rychlejší proměny pracovního trhu spojené s digitalizací, automatizací a dalšími technologiemi Průmyslu 4.0. Partneři projektu popsali postupy, s jejichž pomocí jsou tyto požadavky na nové kompetence přenášeny do odborného vzdělávání, aby bylo zajištěno, že na nové pracovní činnosti jsou absolventi dostatečně připraveni.

 

V projektu byla připravena společná metodika, pomocí níž zapojené organizace zmapovaly postupy ve svých zemích a následně je popsaly v podrobných zprávách. Národní zprávy byly strukturovány tak, aby umožňovaly provést komparaci a ilustrovat postupy konkrétními příklady dobré praxe. Dalším výstupem projektu byl přehled doporučení, vyplývající ze zjištěných skutečností.

 

PARTNEŘI PROJEKTU A FINANCOVÁNÍ:

 

Hlavním partnerem projektu EDU4future byla Trenčínská regionální komora (Slovenská obchodní a průmyslová komora).

 

Projekt je financován z prostředků programu Erasmus+.

 

Výstupy projektu publikujeme průběžně zde:

 

Mezinárodní metodika pro identifikaci procesů přenosu požadavků Průmyslu 4.0 do kurikula odborného vzdělávání a přípravy

 

Národní zpráva: jak se v ČR přenáší požadavky Průmyslu 4.0 do odborného vzdělávání a přípravy?

 

Komparativní analýza: jak se v zemích partnerství EDU4future přenáší požadavky Průmyslu 4.0 do odborného vzdělávání a přípravy?

 

Doporučení

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572