| 

ZAMĚŘENO NA ČLOVĚKA
SLUŽBY V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ

Už 25 let podporujeme
vaši cestu k úspěchu.

MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ
PODPORA HR PRACOVNÍKŮ

Služby v oblasti řízení lidských zdrojů

IT ŘEŠENÍ
NA MÍRU

Internetové aplikace, desktopové aplikace,
mobilní aplikace, SharePoint.

 
 

Působnost sektorových rad - více zde

Národní soustava povolání eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vznikla tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce. Databázi vytváří zaměstnavatelé zastoupení v sektorových radách, jejichž práci organizačně zajišťovala společnost TREXIMA se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou.

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Při její tvorbě sehrávají zásadní roli zaměstnavatelé sdružení v sektorových radách, jejichž činnosti koordinujeme ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR. TREXIMA se také podílí na implementaci systému NSK do praxe a na certifikaci firem využívajících tento systém v personálních procesech.

Projekt UNIV 3 propojuje rekvalifikace s tzv. „procesem uznávání“ znalostí a dovedností zájemců o rekvalifikace. Ve všech krajích ČR se zapojily stovky středních škol, ve kterých se učitelé vzdělali v lektorování dospělých i v marketingu a učili se vytvářet vzdělávací programy. Bylo připraveno celkem 350 rekvalifikačních programů, které jsou ve společné databázi k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Společnost TREXIMA se Svazem průmyslu a dopravy ČR zajišťovala zapojení zástupců zaměstnavatelů do procesu posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování zkoušek z profesních kvalifikací.

Statistika mezd a šetření o mzdových a pracovních podmínkách

Informační systém o průměrném výdělku je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Hlavními sledovanými ukazateli jsou hrubá měsíční mzda (plat) a hodinový výdělek a složky mzdy (platu), tj. odměny, příplatky a náhrady. U pracovní doby je sledována úroveň i struktura odpracované a neodpracované doby. Nezbytnou součástí ISPV je Regionální statistika ceny práce, která poskytuje detailní přehled o odlišnostech mzdové úrovně v jednotlivých krajích ČR. Společnost TREXIMA sbírá a vyhodnocuje podkladová data od zaměstnavatelů a publikuje ve veřejně dostupném informačním systému.

Informační systém o pracovních podmínkách je pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách. Cílem šetření je mapovat a analyzovat kolektivní vyjednávání v ČR a poskytovat státu a dalším institucím přehled o nových trendech v této oblasti. TREXIMA je zpracovatelem informačního systému.

Kariérové poradenství

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. Společnost TREXIMA zajišťuje správu a údržbu informačního systému.

JOB-TIP je samoobslužný internetový nástroj kariérového poradenství určený především uživatelům, kteří přemýšlejí o změně nebo hledají nové zaměstnání, nebo plánují svůj profesní rozvoj. Pomocí krátkého dotazníku získá uživatel lepší představu o tom, jaké povolání je pro něj vhodné, a to dle jeho dosaženého vzdělání, získané praxe, zájmů, znalostí a zdravotního stavu. Nástroj je mimo jiné určen žákům základních škol, kteří se rozhodují o své profesní budoucnosti. Společnost TREXIMA zajišťuje správu a údržbu informačního systému.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA+ obsahuje nástroje pro volbu střední školy. Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením a pro žáky se studijními problémy. TREXIMA je autorem technického řešení a provozovatelem systému.

Systém odborného vzdělávání

Cílem projektu Pospolu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům systémových a legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení. Společnost TREXIMA provedla v projektu analýzu duálního systému odborného vzdělávání ve vybraných zemích a dotazníkové šetření na školách a u zaměstnavatelů.

Služby zaměstnanosti

Hlavním cílem projektu Standardizace činností úřadů práce bylo zkvalitnit a rozšířit služby klientům úřadů práce cestou optimalizace a standardizace procesů, organizačního uspořádání a dělby práce. Významným výstupem celého projektu bylo kromě kompletního zmapování činností prováděných na úřadech práce i vytvoření souboru indikátorům, jež jsou nástroji pro efektivní systém monitorování a řízení Krajských poboček a Kontaktních pracovišť úřadů práce ČR. Společnost TREXIMA byla realizátorem projektu.